19 december, 2023

FRANKS MÅLERI BYGGER NYTT OCH UTVIDGAR VERKSAMHETEN

Franks Måleri sysselsätter i dag 17 personer inom bilverkstad och marin- och industrimålning. Våra nuvarande lokaler i Ytteresse räcker inte längre till för speciellt marinprojekten som blir allt större. Hallen och målarboxarna möter inte längre behovet av funktionalitet, effektivitet eller storlek.

En ny hall med större och mera ändamålsenliga utrymmen byggs som bäst i Edsevö. Hallen blir 2300m2 med tre målarboxar, varav den största mäter 22x10m. Det är i nuläget de större marinprojekten som flyttar medan en del mindre projekt och bilverkstaden fortsätter i Ytteresse som tidigare. Satsningen innebär att vi kommer att behöva anställa flera personer inom de närmaste åren.

Den strategiska platsen i Edsevö är vald med tanke på närheten till viktiga huvudvägar och därmed också till kunder och samarbetsparter. Vi arbetar med allt större projekt som ofta behöver specialtransporter och då är det ändamålsenligt att finnas på ett område avsett för industri, i nära anslutning till transportvägarna. Platsen är också gynnsam ur miljösynpunkt då många av de dagliga transporterna till och från företaget kan förkortas och effektiviseras.

Ett miljötänk genomsyrar satsningen. De nya utrymmena och målarboxarna innebär en mera hållbar miljö för både personalen och omgivningarna. Utsläppen från målarboxarna kommer att minska avsevärt och ventilationen i hela hallen regleras så att miljön blir så dammfri som möjligt. Detta garanterar en bättre och renare inomhusluft. Hallen kommer att värmas upp med bergvärme. De nya utrymmena är välplanerade också med tanke på personalutrymmen och den sociala miljön. Trivsel och funktionalitet har prioriterats högt under planeringsskedet.

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen.